Anna Milczanowska YT / 158 Views

 Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw, druki nr 1560 i 1678.

    Projekt ma na celu uporządkowanie niektórych obszarów gospodarowania nieruchomościami, a w szczególności działalności zawodowej w tym zakresie.

    Jedną z najważniejszych zmian proponowanych w projekcie jest zdefiniowanie działalności zarządzania nieruchomościami oraz pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Zapewni to przejrzystą i stabilną sytuację podmiotom zawierającym umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i zarządzania nieruchomościami. W wyniku bowiem zbyt daleko idącej deregulacji zawodów pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz zarządcy nieruchomości, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2014 r., w praktyce wykonywania działalności zawodowej pojawiły się wątpliwości interpretacyjne zgłaszane ze strony zarówno pośredników i zarządów, jak i klientów tych podmiotów. Zdefiniowano również pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz zarządcę nieruchomości jako przedsiębiorców, aby ograniczyć ryzyko, że pośrednictwem lub zarządzaniem będą zajmować się zupełnie przypadkowe osoby.

    Projektowane przepisy są bardzo oczekiwane przez środowiska zawodowe związane z gospodarowaniem nieruchomościami.

    W zakresie przepisów dotyczących gospodarowania nieruchomościami przez organy publiczne przewidziano m.in. zwolnienie użytkowników wieczystych zawierających kolejną umowę o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste tej samej nieruchomości z obowiązku wniesienia opłaty pierwszej, bowiem osoby te wniosły opłatę pierwszą przy zawieraniu umowy, która wygasła. Jednocześnie wprowadzono możliwość zawarcia bez przetargu umowy o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste z osobami, które były użytkownikami wieczystymi tych nieruchomości, ale nie zdążyły zgłosić żądania o przedłużenie użytkowania wieczystego przed datą wygaśnięcia tego prawa.

    Projektowane przepisy zapewnią również jednolitą praktykę przy zbywaniu nieruchomości publicznych na rzecz osób, które wieloletnio dzierżawią lub użytkują nieruchomości publiczne. Wprowadzono również korzystniejsze zasady ustalania wysokości opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej budową urządzeń infrastruktury technicznej dla osób, które dobrowolnie wniosły środki finansowe na budowę tych urządzeń.

    Projekt wpłynął do Sejmu 17 maja 2017 r. 24 maja 2017 r. został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Na wspólnym posiedzeniu 7 czerwca 2017 r. komisje zdecydowały o skierowaniu projektu ustawy do prac w podkomisji nadzwyczajnej. Posiedzenie podkomisji odbyło się 20 czerwca 2017 r., a dnia 4 lipca 2017 r. połączone komisje przyjęły sprawozdanie podkomisji.

    Podczas posiedzenia omówione zostały wszystkie propozycje przewidziane w projekcie. W toku procedowania projektu przez połączone komisje przyjęto kilka poprawek o charakterze legislacyjnym i redakcyjnym zgłoszonych przez Biuro Legislacyjne Sejmu. Przyjęto również poselską poprawkę do art. 2 projektu, tj. do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, mającą na celu przedłużenie do dnia 31 grudnia 2023 r. możliwości prowadzenia przez właściwe organy mapy zasadniczej na zasadach sprzed 1 stycznia 2014 r. Kolejna przyjęta poprawka, dotycząca dodania w projekcie art. 9, jest konsekwencją przyjęcia zmiany w Prawie geodezyjnym i kartograficznym. Przyjęto także poprawkę do art. 6 ust. 2 projektu nowelizacji. Doprecyzowano, że wniosek strony umowy pośrednictwa oraz umowy o zarządzanie nieruchomością zawartej przed dniem wejścia w życie nowych przepisów o przekazanie kopii dokumentu ubezpieczenia należy złożyć w formie pisemnej.

    W trakcie posiedzenia komisji zostały zgłoszone poprawki. Poprawka 1. dotyczy zrezygnowania z wprowadzenia zmian w art. 37 ustawy o gospodarce nieruchomościami. W nowelizowanym przepisie przewidziano m.in. możliwość zawarcia, w drodze bezprzetargowej, umowy o nabycie nieruchomości z osobami, które były użytkownikami wieczystymi tych nieruchomości, ale nie zgłosiły żądania przedłużenia użytkowania wieczystego przed datą wygaśnięcia prawa, a deklarują chęć dalszego korzystania z nieruchomości. Poprawka 2. dotyczy rezygnacji z nowelizacji przepisu art. 173a ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w którym zaproponowano, aby analizy i zestawienia dotyczące rynku nieruchomości sporządzane przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa były dostępne dla każdego bez żadnych opłat. Poprawka 3. dotyczy zapewnienia zarządcom nieruchomości wglądu do rejestrów i dokumentów zawierających dane o nieruchomościach. Poprawka 4. dotyczy uchylenia przepisu przejściowego, art. 4 ust. 1, wprowadzającego ogólną zasadę mówiącą o stosowaniu nowych regulacji do spraw wszczętych i niezakończonych. Poprawka 5. mówi o uchyleniu art. 8 projektu utrzymującego w mocy dotychczasowy skład Komisji Odpowiedzialności Zawodowej oraz Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej do czasu powołania nowych składów tych komisji, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy. Poprawki te nie uzyskały poparcia połączonych komisji. Zostały zgłoszone jako wnioski mniejszości.

    W imieniu Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej wnoszę o przyjęcie przedkładanego przez komisje projektu ustawy. Dziękuję bardzo. (Oklaski)